Než začnete podnikat

podnikáme
Před tím, než se rozhodnete podnikat, musíte si ujasnit jakou formou vaše podnikání povedete. Jsou čtyři formy způsobů jak lze podnikat:

  1. zaměstnanec
  2. živnostník
  3. právnická osoba ( společnost s ručením omezeným, akciová společnost, ... )
  4. investor

Zaměstnanec - je také podnikatel, ačkoliv si to naprostá většina zaměstnanců vůbec neuvědomuje. Přesto tomu tak je. Zaměstnanec je nejprimitivnější způsob podnikání. Zaměstnanec je člověk který má nějaké manuelní nebo duševní schopnosti (často si ani neuvědomuje, že nějaké schopnosti má) a sám svých schopností není schopen využít a tak je za úplatu poskytuje někomu jinému, schopnějšímu, kdo tyto manuelní nebo duševní schopnosti dokáže využít. Ten "někdo", kdo je je dokáže využít a vydělat na nich je podnikatel z vyšší třídy než zaměstnanec, může to být živnostník, právnická osoba nebo investor. Lidé často oponují, že zaměstnanci nepodnikají, protože prý nemají konkurenci a neplatí pro ně tržní pravidla. To je však omyl. Každý člověk podnikající coby "zaměstnanec" má konkurenci v podobě ostatních zaměstnanců a trhem je nabídka zaměstnanců a volných míst. Zaměstnanec je nejhorší způsob podnikání, protože přináší nejnižší zisky a míra zdanění je nejvyšší.

Marx měl pravdu, když říkal, že zaměstnanec je vykořisťován. Komunisté si tento fakt rychle uvědomili a problém vykořisťování odstranili tak, že vykořisťovatele (živnostníky, majitele právnických osob, investory) pozavírali, zlikvidovali a začali všechny bez rozdílu vykořisťovat sami. A aby náhodou vykořisťovaní zaměstnanci neměli srovnání a neprotestovali, komunisté se postarali, aby všichni vykořisťovaní zaměstnanci měli stejně málo (t.j. aby míra vykořisťování byla maximálně možná a u všech pokud možno stejná). Vedle toho zakázali zaměstnancům cestovat do zahraničí, aby nemohli srovnávat a dožadovat se lepších podmínek.

Živnostník - je člověk, který si uvědomuje, že má nějaké schopnosti, dovednosti nebo znalosti a navíc si dokáže sám pro svoje schopnosti nebo znalosti zajistit odbyt. Schopnější živnostník dokáže najmout méně schopné osoby (zaměstnance) a vydělat i něco málo na jejich odevzdané práci. Podnikání na úrovni živnostníka není příliš radostné, zisky nejsou nijak vysoké, zato míra zdanění je vysoká, někdy může být i vyšší než v případě zaměstnance. Dalším problémem je, že živnostník za veškeré ztráty a škody ručí veškerým svým majetkem a snadno tak může o vše přijít. Živnostník nemá ani příliš možností pro rozvoj a rozšiřování svého podnikání.

Právnická osoba - je oblíbená forma podnikání po celém světě. Spočívá v tom, že člověk který se rozhodne podnikat prostřednictvím právnické osoby, tuto právnickou osobu vytvoří. Vytvoření právnické osoby je relativně snadné - do obchodního rejstříku ve vhodném státě se zapíše název právnické osoby, k tomu údaj komu právnická osoba patří a kdo je jejím vedoucím činitelem. Takováto forma podnikání má řadu výhod, v závislosti na tom, kde, v jaké zemi a tedy pod jakým právním systémem je založena. Avšak vždy platí, že právnická osoba:

 • snadno expanduje s podnikáním do světa
 • osoby stojící za právnickou osobou ručí za případné škody a ztráty jen do výše vlastních vkladů, podílů
 • míra zdanění bývá mnohem nižší než v případě živnostníků nebo zaměstnanců
 • míra zisku je vysoká

Investor - je nejvyšší forma podnikání, která přináší nejvyšší zisky a minimální, často i nulovou míru zdanění. Být investorem však vyžaduje mít vysoké znalosti a také mít k dispozici velký kapitál.